Celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku w którym mieści się Zajazd Biesiada – dzięki realizacji kompleksowego zakresu usprawnień, wynikającego z przeprowadzonego audytu energetycznego; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, związanych z prowadzoną w budynku działalnością gospodarczą – dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na energię oraz modernizacji systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła); produkcja energii elektrycznej z OZE – dzięki planowanym do zakupu panelom fotowoltaicznym oraz produkcja energii cieplnej z OZE – dzięki zakupowi pompy ciepła.

Planowane do zrealizowania zadania to: Modernizacja energetyczna budynku, w ramach tego zadania wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku oraz zamontowane OZE.

W wyniku realizacji projektu nastąpi trwała poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźników: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wyniesie 1062,88 m.kw.

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.

Planowanymi efektami i rezultatami projektu będą: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 509,66 [GJ/rok]; Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 598,62 [GJ/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 24,71 [MWh/rok]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 47,99 [tony równoważnika CO2/rok]; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 40,00 [kWe]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,040 [MWe]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 36,00 [MWhe/rok]; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 43,84 [kWt]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,04384 [MWt]; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 42,20 [MWht/rok].

Wartość projektu: 639 910, 45 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 338 164, 04 PLN

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.1 RPO WL 2014-2020 nr RPLU.05.01.00-06-0017/19-00 została zawarta w dniu 25.06.2020 r.

Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 30.06.2022 r.